Nautica Portal maliIjedrenje - maliAdriaticsailor mali
Neki dubrovački brodovi nastradali u Crnom moru PDF Ispis E-mail
Morski magazin - Povijest pomorstva
Autor Đivo Bašić   
Srijeda, 23 Prosinac 2009 00:31


Nedavno smo saznali da je u Crnom moru pronađen brod (duljine oko 50 m), ali ga je teže identificirati jer je na dubini od 100-120 m, pa je dr. Mariana Krasteva, ravnateljica Pomorskog muzeja iz Varne u Bugarskoj, zatražila podatke koji se tiču dubrovačkih brodova koji su pohodili, te nesretnom eventualnošću nastradali u Crnom moru (naročito tijekom krimskog rata 1853.-1856.).


Vinko Ivančević, Dubrovački konzulat u Odesi, Naše more, god. III, br. 5-6, Dubrovnik, 1956, str. 345, kaže: "Konzul [Federico/Federik] Chirico 16. IV. 1805. piše vladi u Dubrovnik da je kroz Bospor prošlo za Odesu 46 dubrovačkih brodova, da su dva u kanalu, a tri pripravna otputovati iz Buyukdera, navodeći za sve te brodove imena njihovih kapetana".

Vinko Ivančević, Pomorsko-trgovinske veze starog Dubrovnika s rusko-crnomorskim lukama, Pomorski zbornik, 5, Zadar, 1967, str. 514-516, 526, veli: "[Dubrovačka] Vlada također izvješćuje 24. VIII. [1802.] sve konzule da je dobila ovlaštenje za slobodnu plovidbu dubrovačkih brodova u Crno more, pa dopušta brodovima da mogu poduzimati ta putovanja.

...Prva vijest na koju nailazimo o ulasku dubrovačkih brodova u Crno more odnosi se, nažalost, na brodolom pulake Due fratelli alleati u prosincu 1802, kojom se prigodom utopio njezin zapovjednik kap. Gašpar Lovro Drašković. Brodsku opremu su spašavali Dubrovčani Petar Radmili, kap. Josip Gleđ i nekoliko mornara greci. Opremu su prodali na javnoj dražbi u Carigradu.

...Dana 31. I. 1803. nastradao je u Crnom moru dubrovački brigantin La Constanza, kojem je zapovjednik tada bio kap. Kristofor Gleđ. Nešto brodske opreme tog nastradalog brigantina spasio je njegov vođa palube Petar Radmili i doveo je u Carigrad. Iste godine strada tamo i brigantin L'angello Raffaello, kojom prilikom je kap. Ivan Žile također izgubio život.

...Zimi 1804. više od 30 brodova raznih nacija nastradalo je od nevremena u Crnom moru. Dubrovački brodovi su svi sretno stigli u Carigrad.

...U rujnu [1806. konzul u Carigradu] Chirico piše vladi u Dubrovnik da su se bez iznimke svi dubrovački brodovi sretno vratili iz Crnog mora, ali prazni.

Ilija Mitić, Konzulat Dubrovačke Republike u Carigradu, Pomorski zbornik, 6, Zadar, 1968, str. 468, kaže: "Dok je u IV. mjesecu 1805. godine uplovilo u Crno more 16, dotle je već u VI. mjesecu iste godine uplovilo 48 dubrovačkih brodova".

Vinko Ivančević, Dubrovački brodovi u Carigradu nakon pada Republike, Naše more, god. XX, br. 4-5, Dubrovnik, 1973, str. 186, dodaje: "Godine 1804. već je 12 brodova prošlo Bosporom ploveći u Crno more. Iduće godine 1805. imamo pravu najezdu dubrovačkih brodova koji prolaze Bosporom da bi u ruskim lukama krcali žito. Tako kroz Bospor u pravcu rusko-crnomorskih luka prolazi 61 dubrovački brod. Osim u Odessi oni krcaju žito u Sevastopolju i Taganrogu".

Stjepan Vekarić, Naši jedrenjaci, Pomorska biblioteka 1, Književni krug, Split, 1997, str. 203, 206, 240, 252-253, 262, 297, donosi podatke: "God. 1803. krenulo je iz Crnog mora 815 jedrenjaka punih žita, od toga 18 pod dubrovačkom zastavom. ...God. 1885. ukrcao je Bjelovučićev bark 'Mati Ane' u Varni teret žita za Englesku. U pismu brodovlasnicima kapetan kaže da je prihvatio tu 'bijednu' vozarinu samo da 'iziđe iz zloglasnog Crnog mora koje nije više za jedrenjake'.

...1862. god. Ruska nava 'Otac Luka', kap. Vice Marinković. Oluja koju su pretrpjeli 15. listopada u 9 sati uvečer, 50 M izvan Bugasa (Crno more).

...Seriju brodoloma otvorio je 1856. godine brigantin 'Kazimir Flori', vlasništvo Stjepana Florija, pod zapovjedništvom kap. Podića. Brod je potonuo u Crnome moru, koje je i u prvoj polovici ovoga stoljeća, a i ranije, progutalo najviše peljeških jedrenjaka.

I god. 1861. potonula je u Crnome moru s cijelom posadom nava 'Ljubimica Mimbelli' pod zapovjedništvom kap. Petra Brailija. Brod je 2. prosinca krenuo iz Kerča u Carigrad zajedno s pelješkim jedrenjakom 'Majka Mimbelli' (kap. Baldo Novak). Prema izjavama Tome Pilkovića i Nikole Kole, dvojice mornara s toga drugog broda, u visini Krima oba je jedrenjaka zahvatila neobično žestoka oluja u kojoj je bez traga nestala 'Ljubimica Mimbelli'. Drugi se jedrenjak spasio sklonivši se u Feodosiju.

...1864. god., opet u Crnome moru, [nestao je] još jedan brod obitelji Mimbelli, 'Fani Mimbelli'.

...god. 1871. brikškuna 'Sunce' (kap. i vlasnik broda Antun Šeput). Brod je otplovio iz Suline i nestao u Crnome moru.

...Također u Crnome moru, u luci Batumu, izgorio je 1889. god. pelješki bark 'Ujedinjena rodbina' (kap. Ivan Suhor).

...Obično bi [pelješki/dubrovački brodovi] polazili na put sredinom siječnja ili početkom veljače, u balastu ili s teretom kamena iz Vrnika u Carigrad, tako da u luke Crnog mora stignu nakon otapanja leda. Tijekom godine prevezli bi nekoliko tereta žita i potkraj jeseni vraćali se kući, gdje bi zimi, najčešće u nekoj pelješkoj uvali, stajali raspremljeni".

Pomorski godišnjak za godine 1941-1951, Ministarstvo pomorstva FNRJ, Beograd, 1952, str. 86, te u knjizi: Ivo Perić, Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, sv. 20, JAZU, Zagreb, 1984, str. 280, bilježi se da je brod 'Vido' (1.919 BRT; 'Jugolevant' Parobrodarsko društvo s.o.j. - Dubrovnik) 11. VI. 1940. naišao na minu u Crnom moru.

Đivo Bašić

Engleska verzija teksta:

Some of Ragusan/Dubrovnik ships misfortuned/lost in the Black Sea

Recently we are told that in the Black Sea was found the ship (length about 50 m), but it's hard to identify the wreck because of depth 100-120 m, so dr. Mariana Krasteva, Director of the Naval Museum - Varna in Bulgaria, asked for informations dealing with Ragusan/Dubrovnik ships which have frequented and by unfortunate eventuality misfortuned/wrecked in the Black Sea (especially during the Crimean War 1853-1856).
Vinko Ivančević, Dubrovački konzulat u Odesi, Naše more, Year III, No. 5-6, Dubrovnik, 1956, p. 345, said: Consul [Federico/Federik] Chirico in 16th April 1805. wrote to the government in Dubrovnik that through Bospor have passed 46 Dubrovnik ships for Odessa, two were in canal, and three were ready to go from Buyukder, mentioning for all those ships names of their captains. (p. 345).
Vinko Ivančević, Pomorsko-trgovinske veze starog Dubrovnika s rusko-crnomorskim lukama (Sea-trade connections of old Dubrovnik with the Russian ports on the Black Sea), Pomorski zbornik, Vol. 5, Zadar, 1967, (p. 511-531):
- [Ragusan/Dubrovnik] government inform 24th August [1802.] all consuls that she got permission for free shipping of Dubrovnik ships in the Black Sea, so she allows to ships that thay can take those voyages. (p. 514).
- The first information of entering Ragusan/Dubrovnik ships into the Black Sea is, unfortunately, dealing with the shipwreck of polacre [polacca] 'Due fratell alleati' in December 1802. when her commandant capt. Gašpar Lovro Drašković got drowned. Ship's equipment was rescuing by people from Dubrovnik Petar Radmili, capt. Josip Gleđ and some sailors 'greci'. Equipment was sold at public sale in Carigrad [Istanbul]. ...So there is one more information from 1802. of entering Ragusan/Dubrovnik ships in the Black Sea. In the day of 31st January 1803. in the Black Sea was disastered Dubrovnik brigantine 'La constanza' when commandant was capt. Kristofor Gleđ. Some things of ship's equipment of that particular disastered brigantine were rescued by his boatswain [nostromo] Petar Radmili and brought to Carigrad [Istanbul]. The same year there was disastered also brigantine 'L'angello Raffaello' during which capt. Ivan Žile also lost his life. (p. 515).
- In winter 1804. more than 30 ships of different nations were disastered of bad weather in the Black Sea. (p. 516).
- In September [1806. consul in Istanbul] Chirico wrote to Dubrovnik government that with no exceptions all Ragusan/Dubrovnik ships are luckily got back from the Black Sea, but empty. (p. 526).
Ilija Mitić, Konzulat Dubrovačke Republike u Carigradu (The Consulate of the Republic of Dubrovnik in Istanbul), Pomorski zbornik, Vol. 6, Zadar, 1968, p. 468:
- While in April 1805. have entered 16 Dubrovnik ships in the Black Sea, in June of the same year entered 48 Dubrovnik ships. (p. 468).
Vinko Ivančević, Dubrovački brodovi u Carigradu nakon pada Republike, Naše more, Year XX, No. 4-5, Dubrovnik, 1973, p. 186:
- In the year of 1804. already 12 ships have passed through Bospor sailing in the Black Sea. Next year 1805. we have a real invasion of Dubrovnik ships which pass the Bospor so that they can load grain/corn in Russian harbours. So [that year] through Bospor in direction of Russian harbours have passed 61 Dubrovnik ships. Besides Odessa, they loaded grain/corn in Sevastopolj and Taganrog. (p. 186).
Stjepan Vekarić, Naši jedrenjaci, Pomorska biblioteka 1, Književni krug, Split, 1997, (p. 203, 206, 240, 252-253, 262, 297):
- In 1803. went from the Black Sea 815 sailing ships full of grain/corn, 18 of that under the flag of Ragusa/Dubrovnik. (p. 203).
- In 1885. grain/corn cargo for England was loaded at Bjelovučić's bark [barque] 'Mati Ane' in Varna. In a letter to shipowners captain said that he has accepted that 'miserable' carriage/freightage only to 'get out from notorious Black Sea which is not for sailing ships'. (p. 206).
- 1862. Russian nava 'Otac Luka', capt. Vice Marinković. Storm which they endured 15th October at 9 p. m., 50 M out of Bugas (The Black Sea). (p. 240).
- Series of shipwrecks opened in 1856. brigantine 'Kazimir Flori', owned by Stjepan Flori, under the command of capt. Podić. The ship sank in the Black Sea, which also is in the first half of that century, and even earlier, swallowed the most [number of] sailing ships from Pelješac peninsula. And in 1861. in the Black Sea sunk with entire crew nava 'Ljubimica Mimbelli' under the command of capt. Petar Braili. The ship at 2nd December went from Kerč in Carigrad [Istanbul] with Pelješac sailing ship 'Majka Mimbelli' (capt. Baldo Novak). By the statements of Toma Pilković and Nikola Kola, two sailors from that other ship, in the height of Krim [Crimea] both sailing ships were caught by unusually impetuous storm in which without trace/wake vanished 'Ljubimica Mimbelli'. The other sailing ship get saved by sheltering in Feodosia. (p. 252-253).
- In 1864, again in the Black Sea, one more ship of family Mimbelli, 'Fani Mimbelli' [vanished]. (p. 253).
- 1871. brig-schooner 'Sunce' (capt. and owner of the ship Antun Šeput). The ship sailed from Sulina and vanished in the Black Sea. (p. 253).
- Also in the Black Sea, in harbour/port Batum, in 1889. have burnt out Pelješac's bark [barque] 'Ujedinjena rodbina' (capt. Ivan Suhor). (p. 262).
- [Pelješac ships/ships from Pelješac peninsula nearby Dubrovnik] usually went on sailing in the middle of January or in the beginning of February, in ballast or loaded with cargo of stones from Vrnik [islet nearby island Korčula in the Adriatic Sea] to Carigrad [Istanbul], so that they can reach harbours of the Black Sea after thawing of the ice. During the year they had transported some cargos of grain/corn and by the end of autumn they returned to home, where in winter, most often in certain cove/small bay of Pelješac [peninsula], stayed unrigged. (p. 297).
Pomorski godišnjak za godine 1941-1951, Ministarstvo pomorstva FNRJ, Beograd, 1952, p. 86:
- S/S 'Vido' (1.919 BRT; 'Jugolevant' Steamship Company from Dubrovnik) hit upon the mine and sunk in the Black Sea at 11th June 1940. (p. 86; See also the same information in: Ivo Perić, Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, vol. 20, JAZU, Zagreb, 1984, p. 280).

Translated in English from Croatian language by Đivo Bašić

Komentari (0)

RSS feed Comments

Napišite komentar

manji | veći

busy
 

Drugi tekstovi ovog autora ...

celebrex dose tablets genrx doxycycline tablets cialis uso frecuente glucophage vs generico pink pill viagra generic cipro name dapoxetine drugbank buspar stuffy nose propecia online la cialis 30 5mg diflucan mgs drg generic viagra nexium 40 mg day cheap zovirax pills wanted viagra uk buying cialis nz nolvadex malaysia price cheap viagra fedex clomid 250mg celecoxib 200 mg celebrex viagra price original buspar celexa combination cheap prescription cialis cipro r127 online cialis 20mg 3 day viagra 50mg indications real 50mg viagra bactrim simple tabletas rx lisinopril diffuse propecia kangaroo australia viagra cytotec uso oral zithromax 306 pfizer risperdal and buspar viagra font used phenergan canada otc 5 mg viagra nausea clomid ovulation discount price cialis bactrim intravenous dose pattaya cialis buy cialis 5mg 36 hours buying cialis sydney cheapest nolvadex online get viagra results order levitra uk viagra originale pfizer costo augmentin sospensione wellbutrin 300 mg to 450 viagra rapid tabs amoxil 500 mg vancouver lexapro tablet image wellbutrin 300 mg forum lexapro nausea anxiety is celebrex dangerous wellbutrin indian pharmacy clomid legal australia lisinopril eg 5 mg erythromycin sulfa drugs erythromycin recreational use wellbutrin generic online viagra perscription prices dapoxetine usage valtrex prescription info kamagra 100 mg erfahrungsberichte synthroid 15mg generic strattera availability lisinopril autoimmune disorders viagra vaikutukset face flushing levitra cialis giornaliero generico buspar and diarrhea lisinopril nausea vomiting viagra causes headaches viagra 100,3000 mg zovirax ointment cost zoloft extended use emedsrx viagra metformin 500 mg pdf zoloft pfizer italia nexium generic 2012 metformin anticancer drug buying viagra leeds 5 mg cialis lasts buy lasix tablet diflucan 7 day prescription strattera 18 mg kullananlar people pharmacy lisinopril cost lexapro 20mg clomid nausea day 21 taking buspar klonopin doxycycline 200 mg tab cipro rx online viagra online norway metformin bodybuilding use nausea wellbutrin sr viagra zusatzversicherung generic xenical works diflucan pfizer prezzo prednisone tablets 25 g viagra douane canada costco propecia price zovirax 200mg tabs augmentin 250 mg 5 ml generic viagra names insufflating buspar wellbutrin sr 50 mg priligy plus cialis lexapro for perimenopause pill identifier metformin diflucan rx info buspar and metoprolol is metformin vegetarian originale cialis kaufen metformin use us levitra cost us metformin tablets usp pharmacy price levitra 40 price cialis lloyds propranolol cost price hydrochlorothiazide street use beschreibung viagra 100mg buspar estrogen cost 10mg cialis prodajem cialis tablet zovirax bulk uk metformin steroid use doxycycline 100mg 10 propecia best prices levitra 20mg fta 4 prednisone 20mg insomnia 5mg lexapro effective target viagra prices prednisone 10mg daily buspar ataxia levitra prices comparison wellbutrin uses anxiety cialis 5mg erfahrung viagra gels uk valtrex 500 mg prix canada generic nexium propranolol getting off buspar buspirone lasix diuretic australia abus du viagra lexapro 10 mg afbouwen cialis good price cialis tablets china sinus infection bactrim cialis 20 mg walgreens pantoprazole versus nexium anxiety disorder buspar cipro vita tablets 100mg generic cialis lisinopril nausea pain cialis 5 mg europe leukocytoclastic vasculitis bactrim valtrex herpes contagious feeling exhausted lexapro astragalus and zoloft overnight brand cialis priligy us approval comprar strattera online get coupon cialis asda viagra prices using viagra safe nexium goi 10mg finpecia generic finasteride doxycycline 25mg francais levitra 5mg erfahrungen aurochem cialis 20mg metformin xl generic buspar thrombocytopenia buspar or paxil doxycycline cvs price viagra uk retailers apotheken viagra kaufen welches viagra kaufen augmentin 1000 mg 10 starting generic lexapro celebrex genericos cialis 20mg malta acheter viagra 25mg buspar buspirone anxiety 30 mg cialis time stopping viagra use viagra 120 online phenergan generic cost prednisone cost 10mg order propecia tablets cheap generic zithromax cost viagra 100 usa viagra aus italien buy viagra kerala sale on propecia fresh online cialis cipro price cvs augmentin 12h tabletas cialis 10 mg 4 comprimidos nexium 40 mg alternitive cialis uae prescription husband take viagra kamagra gel 50 mg prednisone 5mg buy bustine come viagra cialis 10 mg harga viagra order seized najlepsza viagra 150 mg cialis order legal 125 mg. viagra females using viagra generic lexapro experience viagra 100 mg nehmen a viagra discount cialis 20 mg dosis generic zovirax used cialis online lilly tetracycline australia doxycycline monohydrate uses cialis 5 mg n3 the drug viagra propranolol cause constipation lexapro dose 20 mg buspar rage nausea starting zoloft generic viagra 4rx lisinopril generic zestril just clomid pct are viagra dangerous 20mg of lexapro nolvadex australia prices bactrim used bv doxycycline 100mg hci viagra brochure uk dapoxetine us fda propecia 5mg quick diflucan nombre generico cost 30 day viagra cipro online cheap buspar therapeutic level xlpharmacy review viagra cialis 20mg kopen cialis plus arginine viagra pfizer cijena generic zoloft breastfeeding cheapest brand levitra pregnant nexium australia celebrex motrin together prednisone tablets administration cialis 5 mg gr zoloft street use 150 mg viagra dangerous gonadotropins versus clomid celebrex uses medication prednisone 21 pack 10 mg generic viagra 150mg diflucan fungus cialis 20 mg 12 stk augmentin chewable tablets viagra tablets review cialis legitimate cheaper viagra generic cialis levitra 20 mg cheap wellbutrin 150 mg faydalari kamagra 4 us cheap priligy celebrex need prescription buy doxycycline overnight diflucan online store propecia in uk augmentin walmart price pfizer viagra jelly cheap viagra medication beste viagra pille buspar and nursing 10mg cialis reviews levitra 20 mg 12 stuck cialis tabletas 5 mg kamagra chewable uk zithromax us comanda viagra online viagra cobra 100 mg 550 mg zoloft reflusso gastroesofageo nexium online propecia buy diflucan pfizer francuska lexapro or buspar drug class buspar levitra houston viagra lustige bilder kemasan cialis 20mg celebrex 200 mg dawkowanie counterfeit viagra uk jelly viagra buy prescription wellbutrin without propecia minoxidil together wellbutrin purple pill nexium 20 oy 40mg diflucan kapsule 150 mg cialis price euro levitra 10 mg generika viagra price france uses fir cialis buspar 15 mg high 50 mg cialis 20 mg viagra subsstitute buy levitra china doxycycline generic alternative gustave parking viagra generic metformin canada diflucan gel 150mg skusenosti s cialis zithromax causing diarrhea buy amoxil doxycycline from canada bijwerkingen lisinopril 10 mg brand cialis 20mg cheapest kamagra gels wellbutrin xr cost cialis and andromgel diflucan 150 uso propranolol piller synthroid 75 blue pill pfizer viagra forum zithromax prices walmart celebrex pret 100 mg buy lasix usa synthroid pills color nexium usage kamagra fizz tabs zovirax pillen bijwerkingen sydney viagra prices lisinopril 25mg dosage wellbutrin fetus viagra gets fucked diflucan 150 mg preis viagra just men clomid versus prometrium atenolol plus hydrochlorothiazide getting off tetracycline 0.25mg propecia 2012 adderall strattera india cialis canada buy cialis drug name wallmart lexapro prices prednisone 20 mg cortancyl 5mg cialis sale 25 mg doxycycline farmacia online levitra zoloft diskusia kamagra buying diflucan manufacturer india celebrex for sinusitis brusing from viagra cialis 5mg opis synthroid cause anemia how buy viagra catalyst rx lexapro buspar recall kamagra 4 tablets cialis 20mg wikipedia vegetal viagra women pfizer viagra nebenwirkungen bactrim staphylocoque aureus cipro 500 mg endikasyonu levitra tablets 10mg substitute viagra india generic wellbutrin cheap diflucan dosage price viagra gold 300 mg gsk amoxil buy cheap viagra si propranolol 60 mg er quando usar cialis arginine plus viagra cialis usa formulasi tablet propranolol wellbutrin causing lightheadedness propranolol tablets wiki lexapro versus cymbalta dapoxetine 60 mg online buy nolvadex without cheap propecia mastercard nexium generic thailand cialis 20 mg zararlimi viagra 25 50 ou 100 mg xenical roche price erythromycin haarausfall zithromax msds uk buspar relax muscles augmentin without prescriptions wellbutrin generic complaints kamagra 100mg gel order cheap kamagra glucophage versus glyburide generic viagra minnesota bactrim iv usage erythromycin acne pill unprescribed clomid australia metformin pill id cozaar plus hydrochlorothiazide viagra 007 price cialis 3000 mg price propecia usa superdrug doxycycline tablets buy viagra arizona clomid 50 mg precio diflucan tablete cena buy generic strattera levitra pill cutter augmentin 375 mg priligy directions use levitra generic uk drug class erythromycin celebrex 100mg dosage quick uk kamagra buspar lexapro interaction hydrochlorothiazide generics propecia users india viagra mexico costums zoloft kaufen apotheke buspar and hyponatremia erythromycin pills reviews buspar anger management buy prednisone cheap viagra brasilien kaufen zenegra generic viagra zoloft pozitivna iskustva viagra 50 mg pills propecia caused problems demi vie buspar instant cheapest viagra online lexapro canada celebrex available generic buspar dosage range buspar walgreens alternative viagra tablets haarausfall durch cialis propecia usage herbal viagra online zithromax veterinary use cipro suspension refrigerate buspar standard dose erythromycin 250mg goi viagra pfizer doxycycline superdrug herbal viagra superdrug cost viagra average viagra coupon online uk propecia online price of 10 viagra 50 diflucan no prescription linssen exclusief kamagra ebay propecia generic viagra 100mg package diflucan sinusitis cialis discount price amoxil 500 mg valor propecia canada synthroid mg pills difference generic levitra levitra orosolubile 10 mg generic lexapro 20mg cialis su generico lasix cp 25 mg xenical 120 mg vidal diflucan herxheimer diflucan sospensione 350 mg cheap cialis ireland price lisinopril 100mg lisinopril cause pancreatitis nausea metformin er propecia drug cost buy diflucan 150 strattera 25mg reviews viagra pills malaysia pfizer cytotec beipackzettel lexapro 7.5 mg clomid cost of viagra x generico viagra indian substitute augmentin for lactobacillus nolvadex legal canada 80mg strattera doxycycline monohydrate prices zithromax sale uk zovirax medicine price buy levitra australia viagra mumbai india buy clomid quick 5 mg of propranolol original nexium pills celebrities using xenical cialis crushed propranolol 20 mg presentations priligy generico prezzo buying cialis craigslist cialis 5mg 28 st viagra usa discount online viagra seized viagra 100 india buspar for nerves bactrim related drugs thrush tablet diflucan pfizer viagra dosage fievre sous augmentin augmentin 875 mg cena viagra pills philippines diflucan tablete srbija 60 mg. tabs prednisone doxycycline fausse couche price viagra india cpmp usar cytotec buy doxycycline 100 mg 2 cialis 20 mg cheap costco viagra edmonton cheap 5m cialis 12 mg viagra wellbutrin nervous stomach kamagra for sale buspar cause acne 1000 mg augmentin dosage glucophage 500mg uses viagra virus email propecia 3 months cost 10mg levitra cost viagra 25 mg metformin 800 mg price for bactrim apo metformin tablets cialis pills ingreediants bactrim ds price paypal viagra sales viagra buy line buy doxycycline cream zoloft nausea food viagra 150mg pills viagra urgent delivery buspar or valium target levitra doxycycline cause eczema lexapro 60 mg day propecia australia lisinopril 20 mg yellow viagra aus uk diflucan pill otc diflucan thrush review synthroid 50 mgs cialis using paypal taking 400 mg viagra medicamento generico cialis lexapro discount prices tablets like viagra generic lexapro 2012 mylan net purchase cialis strattera drug assistance cialis daily 20 mg thailand generic viagra wellbutrin generic par viagra online price buy 1000 kamagra prednisone 50 mg tabs levitra 20 mg 8 table doxycycline capsules india viagra tablets prices augmentin cause hiccups viagra online wiki clomid pharmacy philippines augmentin 1000 mg uses cialis 10 pills online cialis real cipro generic form lasix coughing mucus female propecia australia celebrex user review uso diario viagra levitra precio 20 mg lisinopril 20 mg 25 hctz prednisone tablets effects generic cialis 24 hour buspar epinephrine zovirax 400mg tab levitra 5 oder 10 mg propranolol sustained release lisinopril 10mg. substitutes buspar multiple sclerosis cheapest propecia review cipro cause spotting metformin tablets information kamagra kaufen graz j20 sous clomid split 100mg viagra zovirax como usar metformin cardiovascular ukpds online pharmacy cialis tablet cialis tadalafil just starting clomid strattera uk adults posso usare viagra cialis and mg cipro price walgreens generic 4 all viagra generic prescription valtrex cialis viagra cheap augmentin pharmacy prices cialis 5mg n1 buspar blurred vision metformin 850 tablets propranolol por 40 mg zovirax drug monograph prednisone prescription doxycycline hyclate cost diflucan use pregnancy vyvanse versus strattera cialis tablets men viagra japan price cialis online eu paypal ordering cialis doxycycline 100mg uses buspar syncope dapoxetine plus cialis cialis mg c80 valtrex 1500mg tid viagra teenage use nolvadex serm sale augmentin goi 250mg cialis order mail natural viagra pills generic viagra fourm erythromycin mucus cialis buy cialis pharmacy prices cialis cheapest online cipro cialis 5mg canadian prix prednisone 20 mg kroger cialis prices augmentin 500 mg uses duloxetine versus prozac zoloft nausea diarrhea cialis professional drug dapoxetine price uk my levitra pills cialis 10 mg 20 mg glucophage versus actos viagra bust cialis priligy australia viagra generic when australia viagra walmart order zoloft 100mg clomid sustain alpha generic viagra bookmark lisinopril helvepharm 20 mg harga viagra 100mg viagra usa cheap prescription plans cialis zovirax uso pediatrico 4 pills of zithromax normal buspar dose erythromycin base 250mg viagra online schweiz viagra beim hausarzt zovirax versus denavir cipro 500 mg 14 tablets nystagmus zoloft cheap levitra importers viagra lovegra kaufen buying buspar lasix generic equivalent celebrex going generic propranolol muscle aches 50 mg of strattera lowest propecia prices verapamil buspar comprar nexium 20mg celebrex costco adhd drugs strattera synthroid for purchase diflucan and thrush buying metformin online kamagra prodaja tableta propranolol en 80 mg viagra hot flush cipro antibiotics cost generic cialis wikipedia tabletten metformin 1000 cipla viagra us lisinopril available uk obat zovirax 200mg prescription for valtrex starting clomid 50mg generic viagra dominican cialis sales winnipeg iv lasix 500 mg levitra odtusa zovirax 250 mg bula amoxil tabletas lupus prednisone dose wellbutrin 150 xl generic zoloft directions use xenical gewichtsverlust abreva valtrex together levitra tabletten bayer order cialis 50 mg lexapro drug ingredients buy viagra tampa prednisone arrow 20mg erythromycin resistant staphylococcus lasix use breastfeeding price on cialis clomid versus femara viagra mississauga buy generic viagra days phenergan 10mg tablets cialis uspi cytotec 0.2 mg ulotka doxycycline cost ireland viagra usa buy cialis shop online buy diflucan sample buspar prescription doxycycline 150 mg price 180 mg prednisone generic viagra 5 pills viagra sildenafil australia cheap zithromax online buy viagra poland priligy usa approval kamagra soft tabs 1000 diflucan 200 mg costo celebrex bad drug augmentin ulotka tabletki order viagra spain cipro online order augmentin suspension 12 horas viagra price falling strattera 60 mg nebenwirkungen cheapest cialis professional 15 mg and lexapro lexapro 10 mg prescription 450 mg zoloft zoloft vs generic zithromax trockensaft 1500 mg cialis price beograd provillus and propecia viagra online orders superxvega viagra zithromax 3 day cost viagra buyers forum playboy tablets viagra zovirax discount card strattera prescription drug prednisone causing tachycardia celebrex cheap viagra sale nexium 40 mg annostus lasix buy uk apteka uk clomid augmentin 457 mg 5ml wellbutrin best prices mexico pharmacy cialis prednisone 5mg uses prescription drug lasix diflucan 50 i 150 tablete metformin sukkersyge zoloft 4 dollar pharmacy cheapest viagra forum nolvadex 10 mg prezzo viagra deusch tetracycline proteus mirabilis buy lasix tablets nolvadex pct uk prednisone used bodybuilding viagra kaufen online doxycycline lichen planus wellbutrin for lupus viagra 150 mg cipla clomid 50mg round lisinopril 20 mg price orange clomid pills 20mg liquid cialis levitra modalita duso augmentin 500 mg sirop buspar 600 mg overdose vorzeitiger samenerguss priligy kamagra 25 mg tablet low cost kamagra zoloft stiff muscles synthroid generic equal lexapro versus prozac mastrubation using viagra xnxx viagra indian dapoxetine hydrochloride india clomid 50 mg kur lexapro costco price lexapro gotas 10mg cialis market price otc viagra uk lexapro canada price cialis 5g online propecia cause miscarriage periactin tablets cats diflucan thrush dosage propecia non prescription buy doxycycline safe lasix tablete 35 mg prednisone cialis uk pharmacy pfizer viagra kroatien cialis 20 mg malaysia enceinte sous glucophage buspar and itching use viagra 100mg walgreens wellbutrin generic buy levitra where buspar moa canadian made cialis prednisone tablets info compare prices lexapro prednisone cause seizures levitra uk wellbutrin canadian pharmacy lasix subcutaneous viagra condom sale kamagra chines pills bayer levitra cheap where buy doxycycline metformin 500 mg kaufen diflucan keflex together kamagra austria shop viagra for nervous us viagra overnite erythromycin estolate drug thuoc erythromycin 250 mg reviews buspar anxiety hydrochlorothiazide uk prednisone pertussis nexium drug rebate cialis 20 mg china wellbutrin generic pill 141 wellbutrin 300 mg adhd buy viagra 50 ml cheapest super kamagra lisinopril 10 mg coupon cipro used metformin arrow 1000 mg buying viagra pill kamagra chewable tablet pfizer viagra store sinusitis amoxil viagra substitute australia citalopram 15mg book viagra order cost viagra australia metformin tablette teilen metformin hydrochloride tablet viagra price increases zoloft versus valium nexium 40 mg 14 comprimidos online viagra rezept strattera dosage 80 mg propecia online shopping generic viagra meaning prednisone inhaler use viagra online cipla glucophage sr price adderall plus wellbutrin buy clomid cvs kamagra atsauksmes tetracycline drug info lisinopril hk price cialis 40mg day cialis 10 mg lilly achat levitra 10 mg buspirone or buspar overnight viagra paypal nexium tablets ingredients diflucan doxycycline together lexapro us pharmacy is augmentin crushable nexium plavix together prednisone conversion disorder erythromycin ophthalmic suspension flushing out zoloft buy viagra cambodia kamagra aus propranolol hydrochloride india us discount viagra levitra without prescriptions indian nexium buspar muscle stiffness legitimate generic cialis confezioni levitra 20 mg medicamento generico viagra prednisone cause lupus doxycycline 100mg veterinary doxycycline uae price kamagra 100mg montreal asda viagra price cialis 2.5mg cena assunzione cialis 10 mg erythromycin contraceptive pill prednisone side uses nexium causing palpitations 20 prednisone taper price viagra discount drug strattera usage cipro xr 500 costo nausea on strattera zovirax tablets 200 diflucan 1 dose pill 50 mg clomid about metformin drug zoloft buspar combo malaria tablets doxycycline celebrex drug description cash price clomid glucophage sale uk efficacite cialis 20mg doxycycline sinusitis acute viagra 50 mg beipackzettel celebrex history drug lloyds viagra cost erythromycin 500 mgs viagra 24 delivery zoloft uses viagra pharmacy belgrade vegetal viagra suppliers clomid lowest price cialis 5 mg benefici generic lexapro 2012 buy prednisone cause laryngitis discount phenergan prednisone directions use lexapro price insurance online chewable viagra wallmart cost cialis viagra online rpg viagra purchase tokyo viagra price 50 mg levitra 40 mg strong amoxil 400 generic billige viagra kaufen Levitra 120 pills Buy order lisinopril online 40 clomid prescription assistance zovirax iv cost buspar ansia lisinopril stada 10mg ordering viagra cialis 100mg australia using zoloft recreational effetti viagra 25 mg doxycycline hyclate 400 mg viagra used augmentin suspension recall costco viagra 100mg cheap cialis brand viagra tricare prescription 2012 larginine plus cialis break 25 mg viagra buy nexium medication generic nexium caps viagra trusted shop viagra kopfschmerztablette lexapro 10mg panic viagra religious glucophage xl drug lasix versus thiazide amoxil dangerous generic lexapro experiences xenical dosage 120 mg walmart lexapro prices buy zoloft medicine cipro 85 sale levitra kaufen austria zoloft uker prednisone 60 mg pack kamagra chennai india prednisone mylan 20mg clomid tablets depression strattera 195 mg overdose prednisone versus kenalog cost metformin 500 mg magentablette nexium viagra costi farmacia compare prices kamagra home delivery viagra periactin muscle shakehand vegetal viagra costo lasix 25 cialis quick tabs cialis viagra petraeus humorous viagra cards levitra schweiz kaufen strattera drug insert uso cialis generico prednisone cause drowsiness buy kamagra liverpool diflucan affect pill cialis 2.5 daily use buspar food interactions lexapro 5mg ce cialis da 2.5 mg zoloft ahdistukseen viagra freeonline biz viagra one pill viagra buy canada purchase lisinopril 20 mg priligy 20 mg generic lexapro available zovirax hk price tetracycline usual dosage cialis price sydney hydrochlorothiazide lisinopril 25 mg wellbutrin 900 mg ivax lisinopril 40mg kamagra partydrug celebrex annual sales 2011 doxycycline tablet strength overnight cheap cialis buy viagra newcastle cipro drug rash bactrim infantil suspension use for celebrex levitra generic not buy glucophage usa metformin 500 mg appearance wockhardt lisinopril 5mg clomid price costco cialis preis 10 mg canada nolvadex research celebrex drug id propecia cheapest online cialis 2.5 mg opinioni lisinopril drug precautions costo nexium lisinopril causes yawning lisinopril esophagus is buspar safe levitra cost increase 2013 cialis 20 mg doz erythromycin target organisms boots nexium 20mg nexium 20 mg adalah metformin 1000 mg pill nexium tablet pakistan indian viagra forum buspar fear flying erythromycin drug analysis paypal viagra sale augmentin 875 tabs viagra uk shop zovirax pills price doxycycline dosage 20 mg buy doxycycline pharmacy bactrim suspension junior sildenafil viagra online lisinopril muscle pain anonymous hotel cipro cialis 20mg information 50 mg viagra kaufen traitement sinusite amoxil 30 levitra 20mg alcohol erythromycin tablets buy cialis cebu erythromycin muscle weakness lexapro drug sheet walmart levitra prescription nolvadex 60mg pills buspar h clomid nolvadex buy prednisone cause hemorrhoids testberichte levitra 10 mg lantus metformin together prednisone status asthmaticus levitra 20 mg prezzo viagra delievery houston viagra kaufen packstation aurochem viagra uk take viagra 100mg cialis cost walgreen viagra 50mg canada pill id prednisone viagra canada customs nexium versus zoton augmentin 500mg tablets just started clomid viagra iskustva 2013 kamagra online patika uso del lexapro kamagra tablete fals wellbutrin drug ratings indian cialis buying levitra forum buy xenical sydney buspar for kids zeus herbal viagra generic to lexapro viagra kaufen forum female kamagra uk cialis 50 mg hinta telephone orders cialis tetracycline drug interaction buspar chronic fatigue get cipro online citalopram 40 mg daily atarax and buspar cialis 10 mg generic xenical nos usa viagra kuwait pharmacy clomid market price rx metformin pfizer viagra discovery lexapro sinuses pfizer celebrex capsulas reliable cheap cialis canada drug celebrex clomid reussite grossesse price comparison levitra viagra cialis overnight wellbutrin xl crushed price clomid canada thai customs cialis tetracycline cap 500mg age 40 use viagra obat celebrex 100 mg viagra india mumbai lisinopril substitute drug how 2 get viagra nolvadex cause gyno lexapro nervous system doxycycline water mouse generic cialis pills prednisone 10mg price buy propranolol online cipro costituzione generic levitra forum cialis 20 mg mexico synthroid cytomel online diflucan 10 mg walmart hydrochlorothiazide walmart price cialis 800 mg reviews hydrochlorothiazide 25 mg ivax buspar recreational buspar max dose get viagra dicreetly augmentin 600 es suspension zovirax 800 mg tab cipro cost walmart doxycycline causing fever discount cialis tablets celebrex target pharmacy paypal overnight viagra harga zithromax 500mg nabp pharmacy viagra augmentin w tabletkach mexican generic cialis cialis pills beijing strattera uk buspar fertility viagra 4cpr 25mg kamagra 100 tablet tetracycline online kaufen cialis 10mg sufficient generic zithromax stds injecting crushed viagra generic lexapro benefits zithromax 1000mg powder viagra sildenafil kaufen bactrim online order zoloft price comparison crushed viagra strattera drug trials buspar fatigue xenical sus riesgos clomid 12.5 mg doxycycline causes bleeding prednisone cause hypokalemia purchase 5mg cialis zithromax sinusitis treatment augmentin es suspensie viagra causing gas malayasia sales viagra bactrim 400 tablet nolvadex uk sale tetracycline drug reaction nexium 40 mg filmtabletta canada levitra pharmacy erythromycin veterinary use cipro price comparison 1 mg valtrex buying doxycycline uk facts about buspar real cialis pills seroquel plus prozac erythromycin ointment purchase dosis diflucan 150 mg cialis 20mg vaikutus split levitra 20mg kamagra australia pharmacy originalus cialis doxycycline india ordering lisinopril drug coupon brand cialis 20 mg. doxycycline milchprodukte prednisone muscle lose wellbutrin causes agitation cialis canada 2.5 online kamagra uk weekender nexium lawsuit houston tetracycline target site cheap clomid serm private clomid prescription augmentin canada pharmacy doxycycline 20 mg acne nexium 20 mg canada synthroid medicine used is nolvadex prescription strattera vaikutus lasix 20 mg tablette viagra prices rise 30 day cialis prices cialis 2.5mg benefit erythromycin 4 gel uk metformin cause gerd lexapro 5 mg nausea pharmacy cyprus viagra cialis online discoun buy priligy china zovirax tablets 400 mg cipro 500mg price levitra costof uso corretto cialis nexium 40 mg bid lexapro 5mg au levitra tablets forsale wellbutrin magic pill levitra order canada diflucan 2 pills ringworm severe nausea doxycycline viagra 25 mg costo hydrochlorothiazide sulfa drug cialis 5 mg gabapentin viagra users reviews bactrim susceptibility cialis daliy use difference cialis 5mg viagra prescription nsw cialis 100 mg com phenergan 25mg po bactrim buy prednisone 80 mgs strattera health canada buspar ocd worse bactrim compositum tabletas lasix 20mg iv Levitra pill Buy periactin uso cialis 10mg erfahrungsberichte propranolol 10 mg plm metoprolol plus hydrochlorothiazide hydrochlorothiazide 10mg cialis generic dosage efectos viagra generico viagra 50 tablet celebrex pfizer canada buy 100 mg strattera lexapro user experiences cheap cytotec philippines cheap viagra adelaide cipro 250 mg uti lowest prices levitra diflucan order canada kamagra pillen vrouwen foro levitra 10 mg buspar male fertility nolvadex comprar online get viagra tablets viagra banja luka primal uk kamagra viagra 30 luk prednisone panic disorder nexium 40mg astrazeneca rxn1 generic viagra lexapro 10 vs 20 mg cialis generico testimonianze celebrex 400 mg capsule lasix push rate cheap kamagra online augmentin virus betekenis viagra pillen clomid without ovidrel 25mg viagra stamina xenical drug store husband taking cialis phenergan suppository price pill identifier erythromycin zithromax price list 150 mg prednisone 8 days just taking clomid apo propranolol 10 mg viagra 5mg review prednisone sinus drainage lexapro drug holiday bactrim septra cost bactrim zusammensetzung cialis pill identification crushing cialis 5mg crushed wellbutrin bactrim liquid price generic propecia quality sustenon cialis cialis tadalafil 40 mg cough lisinopril dangerous viagra dose adjustment erythromycin capsules 500mg viagra triangle rush synthroid discount kamagra gold uk 100g viagra uk ambien zoloft together glucophage tabletas 850 mg priligy tabletta generic viagra breathing buspar and pregnancy buy diflucan online publix propecia cost generic supplements cialis generic cialis line propranolol buy uk wellbutrin xl anxious 50mg kamagra uk augmentin tablets storage eu uso cialis cialis pills description cialis interact drugs doxycycline tabletten 100 mg diflucan tablets 150 mg lasix cost cialis online lily costo cytotec venezuela 20 mg lexapro viagra discount purchase anthem prescription viagra cialis 5mg tablet viagra sales pitch cialis in russland zoloft tinnitus treatment 40 mgs prednisone doxycycline 200mg cost lisinopril cause hypotension nexium tablet breastfeeding diflucan 150 mg cena strattera muscle cramps wellbutrin causing irritability hydrochlorothiazide muscle weakness zoloft nausea percentage clomid menopausa precoce zithromax 500 mg bijsluiter kiew viagra kaufen propranolol 60 mg capsule 50 mg viagra equivalent uso de cytotec levitra 5 o 10 mg celebrex 100mg uses buspar highest dosage composicion cialis 20 mg augmentin duo tabletki doxycycline medical uses buy chewable doxycycline 100mg cialis viagra doxycycline uses chlamydia levitra discount drugs tetracycline 500mg dogs lexapro delusions propecia confusion cialis 2.5 mg daily diet pill xenical pastillas celebrex pfizer 5mg cialis effects buspar and hunger levitra generico nome wellbutrin plus lamictal viagra testosterone mailorder discount cialis lamisil lisinopril hydrochlorothiazide prices buspar valproic acid viagra pfizer fgr100 zithromax rush delivery viagra spray uk cialis overnight USA household viagra buying cialis vancouver metformin causes heartburn best generic lisinopril cialis 30 5 mg costco zithromax lisinopril hydrochlorothiazide lupus puedo usar viagra australian unity cialis lasix 40 kaufen nexium drug representative tesco viagra price whats viagra tablets irbesartan hydrochlorothiazide generic augmentin 625mg pregnancy prednisone sciatica 100 mg prescribing augmentin suspension buspar performance anxiety cipro and enterococcus cialis pills manufacture viagra online jp priligy uk forum augmentin 600 suspension dosis crushed viagra helpless zithromax sinusitis best generic buspar metformin prices doxycycline causing gastritis buy 2 viagra pill metformin customer reviews cialis cost nz cialis user remarks cialis e nausea synthroid cause itching phuket cialis viagra dubai viagra delivery cialis 40 mg portugues doxycycline nail fungus zoloft half pill cialis online arrested propecia causing anxiety buspar what time prescription viagra 50mg celebrex dosage costochondritis propranolol 40 mg vidal cheap propecia london cialis black dangerous 400 mg cytotec nexium drug study viagra strategy sales levitra odt 10 price natural versus viagra intravenous viagra zovirax tablets boots bactrim suspension refrigerate clomid use instructions xenical uso prolongado best buy cialis cost of phenergan prednisone medication pill breaking lexapro tablets lisinopril 10 mg appearance clomid 125 mg canada customs viagra pillendienst viagra original lexapro illicit drugs zithromax cost us bugiardino levitra 10 mg guardian pharmacy viagra pharmacy express levitra tense muscles lexapro celebrex pill identifier phenergan 125 mg prednisone cause anemia egypt pharmacy viagra propranolol buy cialis canada health generic valtrex wiki levitra 10 mg kosten viagra 150mg 2011 augmentin voie intraveineuse clomid muscletalk pfizer viagra wikipedia levitra online generic 200 mg viagra safe lexapro 20mg sleepy cialis cheap 60 mg daily prednisone generico viagra medley other uses prednisone lasix versus hctz zithromax tetanus levitra uses women viagra free order liquid viagra purchase zithromax azithromycin suspension canadian rx cialis bangalore viagra online cialis tablets price taking 25mg viagra prednisone tablet using viagra recreationally 2011 buy celebrex us lexapro cause nausea viagra price delhi viagra usage instructions viagra extenze together cialis 5 mg torrinomedica prednisone 90mg is valtrex prescription prednisone uses women xenical online review order cipro 500 mg