Ijedrenje - maliAdriaticsailor maliNautica Portal mali
Neki dubrovački brodovi nastradali u Crnom moru PDF Ispis E-mail
Morski magazin - Povijest pomorstva
Autor Đivo Bašić   
Srijeda, 23 Prosinac 2009 00:31


Nedavno smo saznali da je u Crnom moru pronađen brod (duljine oko 50 m), ali ga je teže identificirati jer je na dubini od 100-120 m, pa je dr. Mariana Krasteva, ravnateljica Pomorskog muzeja iz Varne u Bugarskoj, zatražila podatke koji se tiču dubrovačkih brodova koji su pohodili, te nesretnom eventualnošću nastradali u Crnom moru (naročito tijekom krimskog rata 1853.-1856.).


Vinko Ivančević, Dubrovački konzulat u Odesi, Naše more, god. III, br. 5-6, Dubrovnik, 1956, str. 345, kaže: "Konzul [Federico/Federik] Chirico 16. IV. 1805. piše vladi u Dubrovnik da je kroz Bospor prošlo za Odesu 46 dubrovačkih brodova, da su dva u kanalu, a tri pripravna otputovati iz Buyukdera, navodeći za sve te brodove imena njihovih kapetana".

Vinko Ivančević, Pomorsko-trgovinske veze starog Dubrovnika s rusko-crnomorskim lukama, Pomorski zbornik, 5, Zadar, 1967, str. 514-516, 526, veli: "[Dubrovačka] Vlada također izvješćuje 24. VIII. [1802.] sve konzule da je dobila ovlaštenje za slobodnu plovidbu dubrovačkih brodova u Crno more, pa dopušta brodovima da mogu poduzimati ta putovanja.

...Prva vijest na koju nailazimo o ulasku dubrovačkih brodova u Crno more odnosi se, nažalost, na brodolom pulake Due fratelli alleati u prosincu 1802, kojom se prigodom utopio njezin zapovjednik kap. Gašpar Lovro Drašković. Brodsku opremu su spašavali Dubrovčani Petar Radmili, kap. Josip Gleđ i nekoliko mornara greci. Opremu su prodali na javnoj dražbi u Carigradu.

...Dana 31. I. 1803. nastradao je u Crnom moru dubrovački brigantin La Constanza, kojem je zapovjednik tada bio kap. Kristofor Gleđ. Nešto brodske opreme tog nastradalog brigantina spasio je njegov vođa palube Petar Radmili i doveo je u Carigrad. Iste godine strada tamo i brigantin L'angello Raffaello, kojom prilikom je kap. Ivan Žile također izgubio život.

...Zimi 1804. više od 30 brodova raznih nacija nastradalo je od nevremena u Crnom moru. Dubrovački brodovi su svi sretno stigli u Carigrad.

...U rujnu [1806. konzul u Carigradu] Chirico piše vladi u Dubrovnik da su se bez iznimke svi dubrovački brodovi sretno vratili iz Crnog mora, ali prazni.

Ilija Mitić, Konzulat Dubrovačke Republike u Carigradu, Pomorski zbornik, 6, Zadar, 1968, str. 468, kaže: "Dok je u IV. mjesecu 1805. godine uplovilo u Crno more 16, dotle je već u VI. mjesecu iste godine uplovilo 48 dubrovačkih brodova".

Vinko Ivančević, Dubrovački brodovi u Carigradu nakon pada Republike, Naše more, god. XX, br. 4-5, Dubrovnik, 1973, str. 186, dodaje: "Godine 1804. već je 12 brodova prošlo Bosporom ploveći u Crno more. Iduće godine 1805. imamo pravu najezdu dubrovačkih brodova koji prolaze Bosporom da bi u ruskim lukama krcali žito. Tako kroz Bospor u pravcu rusko-crnomorskih luka prolazi 61 dubrovački brod. Osim u Odessi oni krcaju žito u Sevastopolju i Taganrogu".

Stjepan Vekarić, Naši jedrenjaci, Pomorska biblioteka 1, Književni krug, Split, 1997, str. 203, 206, 240, 252-253, 262, 297, donosi podatke: "God. 1803. krenulo je iz Crnog mora 815 jedrenjaka punih žita, od toga 18 pod dubrovačkom zastavom. ...God. 1885. ukrcao je Bjelovučićev bark 'Mati Ane' u Varni teret žita za Englesku. U pismu brodovlasnicima kapetan kaže da je prihvatio tu 'bijednu' vozarinu samo da 'iziđe iz zloglasnog Crnog mora koje nije više za jedrenjake'.

...1862. god. Ruska nava 'Otac Luka', kap. Vice Marinković. Oluja koju su pretrpjeli 15. listopada u 9 sati uvečer, 50 M izvan Bugasa (Crno more).

...Seriju brodoloma otvorio je 1856. godine brigantin 'Kazimir Flori', vlasništvo Stjepana Florija, pod zapovjedništvom kap. Podića. Brod je potonuo u Crnome moru, koje je i u prvoj polovici ovoga stoljeća, a i ranije, progutalo najviše peljeških jedrenjaka.

I god. 1861. potonula je u Crnome moru s cijelom posadom nava 'Ljubimica Mimbelli' pod zapovjedništvom kap. Petra Brailija. Brod je 2. prosinca krenuo iz Kerča u Carigrad zajedno s pelješkim jedrenjakom 'Majka Mimbelli' (kap. Baldo Novak). Prema izjavama Tome Pilkovića i Nikole Kole, dvojice mornara s toga drugog broda, u visini Krima oba je jedrenjaka zahvatila neobično žestoka oluja u kojoj je bez traga nestala 'Ljubimica Mimbelli'. Drugi se jedrenjak spasio sklonivši se u Feodosiju.

...1864. god., opet u Crnome moru, [nestao je] još jedan brod obitelji Mimbelli, 'Fani Mimbelli'.

...god. 1871. brikškuna 'Sunce' (kap. i vlasnik broda Antun Šeput). Brod je otplovio iz Suline i nestao u Crnome moru.

...Također u Crnome moru, u luci Batumu, izgorio je 1889. god. pelješki bark 'Ujedinjena rodbina' (kap. Ivan Suhor).

...Obično bi [pelješki/dubrovački brodovi] polazili na put sredinom siječnja ili početkom veljače, u balastu ili s teretom kamena iz Vrnika u Carigrad, tako da u luke Crnog mora stignu nakon otapanja leda. Tijekom godine prevezli bi nekoliko tereta žita i potkraj jeseni vraćali se kući, gdje bi zimi, najčešće u nekoj pelješkoj uvali, stajali raspremljeni".

Pomorski godišnjak za godine 1941-1951, Ministarstvo pomorstva FNRJ, Beograd, 1952, str. 86, te u knjizi: Ivo Perić, Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, sv. 20, JAZU, Zagreb, 1984, str. 280, bilježi se da je brod 'Vido' (1.919 BRT; 'Jugolevant' Parobrodarsko društvo s.o.j. - Dubrovnik) 11. VI. 1940. naišao na minu u Crnom moru.

Đivo Bašić

Engleska verzija teksta:

Some of Ragusan/Dubrovnik ships misfortuned/lost in the Black Sea

Recently we are told that in the Black Sea was found the ship (length about 50 m), but it's hard to identify the wreck because of depth 100-120 m, so dr. Mariana Krasteva, Director of the Naval Museum - Varna in Bulgaria, asked for informations dealing with Ragusan/Dubrovnik ships which have frequented and by unfortunate eventuality misfortuned/wrecked in the Black Sea (especially during the Crimean War 1853-1856).
Vinko Ivančević, Dubrovački konzulat u Odesi, Naše more, Year III, No. 5-6, Dubrovnik, 1956, p. 345, said: Consul [Federico/Federik] Chirico in 16th April 1805. wrote to the government in Dubrovnik that through Bospor have passed 46 Dubrovnik ships for Odessa, two were in canal, and three were ready to go from Buyukder, mentioning for all those ships names of their captains. (p. 345).
Vinko Ivančević, Pomorsko-trgovinske veze starog Dubrovnika s rusko-crnomorskim lukama (Sea-trade connections of old Dubrovnik with the Russian ports on the Black Sea), Pomorski zbornik, Vol. 5, Zadar, 1967, (p. 511-531):
- [Ragusan/Dubrovnik] government inform 24th August [1802.] all consuls that she got permission for free shipping of Dubrovnik ships in the Black Sea, so she allows to ships that thay can take those voyages. (p. 514).
- The first information of entering Ragusan/Dubrovnik ships into the Black Sea is, unfortunately, dealing with the shipwreck of polacre [polacca] 'Due fratell alleati' in December 1802. when her commandant capt. Gašpar Lovro Drašković got drowned. Ship's equipment was rescuing by people from Dubrovnik Petar Radmili, capt. Josip Gleđ and some sailors 'greci'. Equipment was sold at public sale in Carigrad [Istanbul]. ...So there is one more information from 1802. of entering Ragusan/Dubrovnik ships in the Black Sea. In the day of 31st January 1803. in the Black Sea was disastered Dubrovnik brigantine 'La constanza' when commandant was capt. Kristofor Gleđ. Some things of ship's equipment of that particular disastered brigantine were rescued by his boatswain [nostromo] Petar Radmili and brought to Carigrad [Istanbul]. The same year there was disastered also brigantine 'L'angello Raffaello' during which capt. Ivan Žile also lost his life. (p. 515).
- In winter 1804. more than 30 ships of different nations were disastered of bad weather in the Black Sea. (p. 516).
- In September [1806. consul in Istanbul] Chirico wrote to Dubrovnik government that with no exceptions all Ragusan/Dubrovnik ships are luckily got back from the Black Sea, but empty. (p. 526).
Ilija Mitić, Konzulat Dubrovačke Republike u Carigradu (The Consulate of the Republic of Dubrovnik in Istanbul), Pomorski zbornik, Vol. 6, Zadar, 1968, p. 468:
- While in April 1805. have entered 16 Dubrovnik ships in the Black Sea, in June of the same year entered 48 Dubrovnik ships. (p. 468).
Vinko Ivančević, Dubrovački brodovi u Carigradu nakon pada Republike, Naše more, Year XX, No. 4-5, Dubrovnik, 1973, p. 186:
- In the year of 1804. already 12 ships have passed through Bospor sailing in the Black Sea. Next year 1805. we have a real invasion of Dubrovnik ships which pass the Bospor so that they can load grain/corn in Russian harbours. So [that year] through Bospor in direction of Russian harbours have passed 61 Dubrovnik ships. Besides Odessa, they loaded grain/corn in Sevastopolj and Taganrog. (p. 186).
Stjepan Vekarić, Naši jedrenjaci, Pomorska biblioteka 1, Književni krug, Split, 1997, (p. 203, 206, 240, 252-253, 262, 297):
- In 1803. went from the Black Sea 815 sailing ships full of grain/corn, 18 of that under the flag of Ragusa/Dubrovnik. (p. 203).
- In 1885. grain/corn cargo for England was loaded at Bjelovučić's bark [barque] 'Mati Ane' in Varna. In a letter to shipowners captain said that he has accepted that 'miserable' carriage/freightage only to 'get out from notorious Black Sea which is not for sailing ships'. (p. 206).
- 1862. Russian nava 'Otac Luka', capt. Vice Marinković. Storm which they endured 15th October at 9 p. m., 50 M out of Bugas (The Black Sea). (p. 240).
- Series of shipwrecks opened in 1856. brigantine 'Kazimir Flori', owned by Stjepan Flori, under the command of capt. Podić. The ship sank in the Black Sea, which also is in the first half of that century, and even earlier, swallowed the most [number of] sailing ships from Pelješac peninsula. And in 1861. in the Black Sea sunk with entire crew nava 'Ljubimica Mimbelli' under the command of capt. Petar Braili. The ship at 2nd December went from Kerč in Carigrad [Istanbul] with Pelješac sailing ship 'Majka Mimbelli' (capt. Baldo Novak). By the statements of Toma Pilković and Nikola Kola, two sailors from that other ship, in the height of Krim [Crimea] both sailing ships were caught by unusually impetuous storm in which without trace/wake vanished 'Ljubimica Mimbelli'. The other sailing ship get saved by sheltering in Feodosia. (p. 252-253).
- In 1864, again in the Black Sea, one more ship of family Mimbelli, 'Fani Mimbelli' [vanished]. (p. 253).
- 1871. brig-schooner 'Sunce' (capt. and owner of the ship Antun Šeput). The ship sailed from Sulina and vanished in the Black Sea. (p. 253).
- Also in the Black Sea, in harbour/port Batum, in 1889. have burnt out Pelješac's bark [barque] 'Ujedinjena rodbina' (capt. Ivan Suhor). (p. 262).
- [Pelješac ships/ships from Pelješac peninsula nearby Dubrovnik] usually went on sailing in the middle of January or in the beginning of February, in ballast or loaded with cargo of stones from Vrnik [islet nearby island Korčula in the Adriatic Sea] to Carigrad [Istanbul], so that they can reach harbours of the Black Sea after thawing of the ice. During the year they had transported some cargos of grain/corn and by the end of autumn they returned to home, where in winter, most often in certain cove/small bay of Pelješac [peninsula], stayed unrigged. (p. 297).
Pomorski godišnjak za godine 1941-1951, Ministarstvo pomorstva FNRJ, Beograd, 1952, p. 86:
- S/S 'Vido' (1.919 BRT; 'Jugolevant' Steamship Company from Dubrovnik) hit upon the mine and sunk in the Black Sea at 11th June 1940. (p. 86; See also the same information in: Ivo Perić, Dubrovačko pomorstvo u 19. i 20. stoljeću, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, vol. 20, JAZU, Zagreb, 1984, p. 280).

Translated in English from Croatian language by Đivo Bašić

Komentari (0)

RSS feed Comments

Napišite komentar

manji | veći

busy
 

Drugi tekstovi ovog autora ...

cialis 25 mgs research nolvadex tablets levitra 10 mg satis buy 25 mg viagra buspar composition lexapro 5mg 5ml order cialis soft zithromax 500 pille valtrex muscle aches brain viagra drug viagra online erfaringer purchase viagra cod propecia pfizer lisinopril 20 mg bioequivalence price xenical ireland doxycycline prices philippines kamagra 100 mg billig buy 10mg viagra strattera dosage 40 mg diazepam propranolol together comenzi online viagra levitra 20 mg torrinomedica walmart buy viagra novo metformin 500mg achat clomid canada augmentin bid 125 mg cialis generico 2.5 lisinopril causing paresthesia buy nexium tablets drug fever cipro cialis 20 versus viagra 100 bactrim rx use minimum dose buspar venous leak cialis nexium coupon discounts cheap kamagra propranolol 10 mg lasts augmentin drug bank lexapro rxlist.com cialis 20 mg 8 tablets posologia cialis 10 mg viagra causing depression bactrim and uses wellbutrin for perimenopause branded viagra cheap viagra 50mg perfomance prednisone merck 20 mg sustitutos naturales viagra cilia cialis australia vitreous detachment viagra 25mg of zoloft viagra prescription assistance prednisone cause amenorrhea nolvadex india tablet onlineshop viagra medicamentos celebrex 200mg propecia cost medco metformin ranbaxy 500mg cvs cialis costs cytotec online forum apo prednisone 50 mg propecia online prescription sinus infection tetracycline suedafrika viagra kaufen my prescription levitra levitra 5 mg orodispersible provillus versus propecia diflucan 150 mg tabletas diflucan cipro together buspar head zaps bought viagra online cialis keskustelu buy bali cialis viagra expensive buy buspar erowid experiences viagra prescription quebec cialis 5 mg picnogenolo prednisone causing hiccups synthroid infusion doxycycline costco celebrex generico precio kamagra mauritius cheapest viagra sales canadian viagra cost produkt like viagra clomid 50mg ingredients zovirax drug warnings cialis 2,5mg bestellen cialis dream online doxycycline 100mg home zithromax 3 pills price clomid price uk lexapro cost rx open viagra fine generics viagra viagra izkusnje viagra sale pfizer metformin 250 mg xr synthroid mg doses prednisone causing migraines 2 cialis 5mg nehmen cialis pill description levitra forums price celebrex cap 400 mg diflucan 50 mg tablets generic zithromax walmart cialis 4 tablet fiyat doxycycline 100mg cost cheapest propecia generic kamagra plus cena zithromax hyperacusis viagra austin cytotec uso rectal generic 5mg levitra viagra 2800 mg zithromax pfizer indicaciones get high wellbutrin metformin atid 850 mg strattera 18 mg saudi drug lisinopril rate viagra pfizer white viagra online ideal doxycycline suspension dosage qualitest lisinopril 10 mg lexapro prescription cost prednisone 5 mg qualitest amoxil 500 mg amoxicillin 25mg viagra effective dapoxetine 60mg glucophage versus insulin teva usa lisinopril xenical tabletki forum kamagra quanto costa generic drug synthroid macht metformin haarausfall prednisone for leukemia hmgr metformin lexapro sinusite viagra melhor generico no prescription prednisone clomid prices uk oral thrush bactrim pussy and viagra xenical price promo cialis 5mg time zithromax 600 mg trockensaft levitra 30 tablet augmentin junior suspension indian cialis pharmacies viagra sirius commercials zoloft 25mg household items viagra valtrex online europe generic for augmentin 875 lexapro 5 mg cost cialis pills women zithromax mg gonorrhea cyclus 35 dagen clomid wellbutrin heat exhaustion tablet viagra lisinopril pruritus custa cialis 5mg .05 mg synthroid buspar erectile anxious from zoloft viagra 100 from india propranolol 40 mg posologia apotheke online viagra tetracycline s aureus lexapro da nauseas cialis drug sample 100 mg artificial viagra bactrim suspension 250 getting prescribed viagra nexium und pille cialis vaikutus aika lasix causing anemia synthroid causes fibromyalgia cozumel cialis pharmacy vomissements sous augmentin egypt levitra price buy cialis makati zithromax cause thrush doxycycline e 20 mg cytotec pfizer packungsbeilage lasix 25 mg dosaggio buspar interaction alcohol prednisone backorder diflucan cost australia prospecto nexium 40 mg cipro turismo russo viagra 150.mg buy viagra lincoln liquid diflucan cost delaware viagra prescription propecia uk order 80mg cialis black viagra norvasc together forum levitra buy viagra original pfizer wellbutrin replacement drug viagra miami house erythromycin drug family buy zithromax dubai propecia india helpline viagra prescription america propeciacost of propecia drug identification lisinopril cialis 5 mg od cipro online prescription kamagra india suppliers diflucan 150 mg embarazo strattera 18 mg pill viagra 100mg satchel online yurtdisina viagra einnahme xenical 120 mg valcyte versus valtrex augmentin suspension jr metformin generics bactrim uses std ordering celebrex online zithromax indications usage cialis bottle price propranolol drug guide bactrim e nausea usare il viagra doxycycline augmentin together prescription strength viagra wellbutrin plus citalopram metformin dose uk viagra 99 cents canada amoxil 250 mg used order prednisone eyedrops nexium esophagus cancer nexium versus pantoprazole discount levitra generic viagra canada discount farmaci generici cialis lasix tablet overdose cialis vs muse buy lasix injection propranolol gador 40 mg bulk propecia uk cialis rx drugs cialis 50mg review cipro drug monograph augmentin retard 1000mg prolonged nexium usage viagra nachnahme kaufen uk viagra lawsuits bactrim canada kamagra 100mg gb buspar help depression cipro 500 drug zoloft causing diabetes lexapro generic now wellbutrin xr uk viagra preis pfizer buspar for schizophrenia vegetal viagra stores posologia viagra 100 mg augmentin clindamycin together viagra pezsgotabletta prednisone 5mg tab usa cheap viagra propecia price list buy 10 lasix pills uses for wellbutrin buspar liver cialis tabs 10 nexium generic alternative xenical tablet reviews pillendienst levitra lexapro generic whirte cost 100mg viagra india viagra 50 lasix used pneumonia viagra directions usage generic valtrex costs kamagra gold 100mg 5 mg cialis cost viagra sales 1999 metformin 500 mg 48 cipro causes bloating wellbutrin psychotropic drug buying kamagra soho osta cialis 5mg global generic wellbutrin clomid causing pain lexapro 0.50 mg prednisone lupus fibromyalgia buspar withdrawal time generic viagra sildenafil cialis 20 mg info phenergan uses dosage wellbutrin muscle gain viagra efficacy discussion synthroid adjustment period target and viagra 2.5 mg of cialis lasix phosphorus generic zoloft appearance xenical cap 120 mg propiedades celebrex 200 mg buy bactrim usa diflucan tablet karachi propranolol drug company metformin untuk apa kamagra discount using buspar metformin without rx best valtrex prices metformin 1700 mg cheap levitra australia priligy 60 mg review online viagra pakistan prednisone pill strengths pfizer propranolol viagra a phuket prix viagra 50mg viagra ring gadgets nexium 40 mg preis nolvadex 10 mg day buy doxycycline onlinemalaysia generic wellbutrin seizures overnight shipping viagra buy orodisdersable levitra metformin puren 850 mg prednisone muscle aches causal viagra viagra pillen online is prednisone generic valtrex de 500 mg lasix white pill lexapro philippines drugstore generic propecia usa viagra 1 pill buy cialis boots prednisone tablet directions diflucan intravenous dosage medicamento augmentin 875 mg priligy kaufen 30mg order zithromax online dispersible doxycycline tablets bayer generic levitra lexapro or lustral viagra generic cyprus celebrex prices comparisons 60 prednisone 5mg cialis prescription info fosinopril hydrochlorothiazide tablete viagra tablet 100 mg viagra availability uk cost viagra lloyds galvus et glucophage getting off doxycycline levitra 10 mg reviews medco prices cialis usos buspar amoxil bd 850mg buying cialis mexico order cialis net viagra 50 mg generic buspar false positives natural viagra uk 80 mg prednisone taper busbar buspar eurodrugstore strattera ginkgo buspar thuoc augmentin 1000 mg augmentin 200 mg prospektus metformin hcl 500mg prescription of cytotec purchase nolvadex bodybuilding priligy pharmacy levitra generic article metformin hydrochloride pill buspar action lexapro effexor together vancouver propecia prescription zoloft 300mg dosagem purchase levitra 20 pills priligy compra online cialis 36 hour price bactrim tabletas 800 buspar mg 10 doxycycline 20 mg price novo prednisone 50mg medicamento bactrim tabletas costo viagra 100 farmacia nolvadex pct canada viagra 50 mg satis zithromax sebaceous cyst wholesale phizer viagra cost nexium walgreens generic cialis england nebenwirkungen levitra 10mg cialis generico posologia doxycycline sandoz 100 mg lisinopril 10 mg problems prednisone 10 mg directions clomid 150mg pregnant costco valtrex generic cialis online yahoo viagra canadian website prednisone causes rash 20 mg cialis dosages viagra cluster headaches propecia buy paypal generic amoxil 500 mg erythromycin intravenous dose clomid canada pharmacy lisinopril 10 mg anwendung canada cialis sale buspar expensive diflucan 50mg philippines buy cialis london viagra 40 pills 99 dollars viagra vergleichbare produkte enterococcus faecalis doxycycline prednisone burst sinus augmentin bid 14 tablet generic wellbutrin bloating zoloft 50 mg uses levitra nervousness kesan propranolol 20 mg priligy 30 mg n1 buspar how supplied is buspar discontinued stresam ou buspar viagra online oslo levitra 20mg frankreich propranolol 10 mg cost tapering prednisone 50 mg zovirax 200 mg cap valtrex generic cvs buy 30 day cialis zovirax in australia xenical orlistat costa original cialis 100mg cialis 10mg notice cialis usa price zovirax prescription information levitra 20mg kaufen viagra 100 in australia calgary buy viagra glucophage and corticosteroids propecia costco price their generic nexium zafirlukast and erythromycin blue pill xenical 120 zoloft 50 mg dejstvo zithromax treatment uses zoloft and thrush 15 mg lexapro anxiety amoxil 500mg capsula pfizer australia viagra robitussin with phenergan cialis tabletten testberichte wellbutrin illegal drugs uses for clomid viagra lloyds price cialis dosage40 mgprescriptionscotland valtrex causes tingling viagra 50 mg faydasi viagra user story viagra grande 50 mg phenergan good nausea buy 50 mg doxycycline medicamento zithromax 500 mg propranolol in uk generic viagra yellow buspar trazodone interaction online propecia order bactrim jarabe 200 40 mg viagra free prescription nolvadex an nausea xenical 200 mg kamagra jelly 5mg doxycycline capsules buy levitra 10 mg viagra 375 cheap zithromax suspension dosage aminophylline lasix infusion abbott synthroid canada cialis cost 20 mg cost of 30 nexium levitra 40 mg price dapoxetine wo kaufen amoxil price uk lasix iv backorder lasix 40 mg medicine viagra 99000 use clomid et musculation viagra pfizer dzialanie buspar who makes brand cialis 2.5 mg buy celebrex uk viagra da 100mg lisinopril generic cough metformin 142 pill ocusoft doxycycline wellbutrin mood disorders 2013 propecia cost wellbutrin 300 mg sigara metformin 3000 mg day buspar add lisinopril 20mg purchase cialis plus dapoxetine viagra buy bali viagra dor muscular diflucan generic canada acimax versus nexium buy cialis wholesale buspar prices viagra flushed propranolol cause anxiety billig levitra kaufen pfizer celebrex price propranolol causes depression strattera cost costco nexium healing esophagus kamagra buy amsterdam dapoxetine available australia synthroid causing goiter zovirax comprimido 400 mg cialis 5 mg presentacion anxiety medication buspar cialis prices expensive kamagra us paypal zithromax suspension precio buspar efficacy viagra 28 tablets online prices for augmentin zoloft cause constipation propecia splitting pills cialis sspain buy compare buspar lexapro diflucan 2cps 150mg zithromax walgreens pharmacy metformin uk nhs cipro lussemburgo pallamano citalopram 30 mg anxiety sydney propecia purchase lexapro 5mg daily celebrex prn use buy cialis canadian propranolol uspokaja lasix misuse lexapro generic name order viagra india viagra prices for nolvadex 10 mg pregnancy trazodone plus lexapro propecia prescription uk actoplus metformin dosage nexium tablete doziranje nervous viagra if using viagra nolvadex tribulus pct glucophage filmtabletten lexapro causes cancer viagra 50 ou 100 mg is buspar ssri purchase one viagra buspar overdose dosage buy real cialis erythromycin and pill clomid pct uk propranolol la cost cialis generico df valtrex herx cialis australian delivery buspar dcb preco lexapro 10mg 3 dpo sous clomid generic lisinopril cough kamagra lovegra uk xenical venda online zovirax cream overuse prednisone 5 mg ivf to buygeneric cialis viagra brand sale buy legal nolvadex work cialis 5mg viagra doses 150 mg lisinopril 10 mg identification cialis and muse viagra online china doxycycline cause tendonitis viagra 100mg tablets 4 buspar coumadin interaction viagra canada stores metformin untuk kehamilan wellbutrin xl exhaustion valtrex 500 mg 42 comprimidos online cialis coupons nexium prescriptions levitra 20 mg last levitra uk supplier cipro online rx buy legitimate viagra cialis 5mg boner get prescribed strattera viagra tablet india doxycycline 100 mg zwangerschap viagra sale phils metformin without pcos zovirax directions use synthroid muscle growth get bactrim antibiotic 05mg cialis chronic cialis usage walmart levitra prices discount levitra england online prescription synthroid priligy 30mg singapore synthroid causing gerd metformin 850 mg einnahme priligy kaufen paypal viagra aus dubai costco celebrex price nolvadex tullen australien valacyclovir versus valtrex canada viagra sale funciona viagra generico cialis 50mg mexico chronic lasix use lisinopril 40 mg imprint buspar wears off nolvadex sales buspar appetite increase prednisone claritin together lexapro 10mg mane lasix 40 mg rate clomid mucus robitussin suzuki viagra price review lexapro users wellbutrin feeling anxious cialis 20mg e20 zithromax intramuscular injection cialis attorney columbus buy cipro india cvs generic viagra valtrex purchase bactrim cream price. is 25mg viagra lexapro 20 mg ms harga lisinopril 5mg 800 mg cialis reviews viagra 100 for sale triples sous clomid generic cialis purchase generic propecia medco cialis 5mg andorre synthroid 15 mg levitra uk generic levitra orodispersiblekaufen augmentin affect pill walmart generic lexapro bactrim 200 40 mg metformin causes constipation medistar 40mg cialis tabs cialis online pfizer buys nexium kamagra 150 mg information lasix tablete svedska viagra in pharmacy prednisone uses sciatica drug glucophage courbe sous clomid buy clomid 500mg 6 mg zoloft lexapro 10 mg 28 generic valtrex cipla buspar and ed 500mg cipro uti discount 100mg viagra doxycycline price increase costo de cytotec viagra buy mumbai nexium causing anxiety generic kamagra 100.00 diflucan cost target 120 mg nexium cialis australia forum lexapro 20 mg snort cialis soft sale synthroid o.1 mg buy zovirax cheap viagra 100 mg precio viagra online penale chemist warehouse lexapro cvs 5mg cialis buy cialis women nexium mups 400 mg pmdd zoloft 25mg lloyds viagra online real viagra pfizer mgs in cialis lasix furosemide 40mg buy strattera adderall viagra soft tablet canadian laws viagra kamagra tablete cialis best use cialis 20 mg verpackung propecia generic when cipro tablets 500mg cialis 5 mg testimonials augmentin tabletas presentacion cialis 20mg greece strattera 36 mg drug meds cialis metformin tablets india usos del celebrex xenical causa insonia using viagra aged 23 generic viagra customs online valium viagra canada by propecia chennai pharmacy viagra lexapro tablets 5mg 10mg lisinopril manufacturers wellbutrin bupropion 150 mg prednisone heat exhaustion propranolol induced lupus tetracycline mg2 levitra generico professional augmentin dose suspension zovirax canada size order nexium online canadian viagra viagra orthostatic hypotension buspar london pharmacy viagra cialis 20 mg fiyati strattera 80 mg reviews offer buspar 20 mg generic viagra viagra online kauf cialis paypal india getting pregnant prednisone online cialis ordering zoloft tablet sizes nexium suspension canada cialis 30 lu tablet viagra otc india prolonged viagra use viagra vendas online 40mg cialis forum cialis generic form cialis tablet cheap levitra 10 mg kaufen prednisone versus deflazacort dapoxetine priligy india zithromax 500 mg indications buspar gastritis bipolar 2 buspar manufacturers kamagra 100 mg the drug propranolol viagra cena pfizer wellbutrin causes gas lasix furosemida 20 mg valtrex dosage mg 2 50 mg zoloft muscle twitches wellbutrin using periactin 300 mg viagra buying cytotec ph citalopram 20 mg recreational finasteride 5 mg propecia .25 mg propecia results generic synthroid okay cipro denk used metformin and lantus nexium customer reviews buspar lowest dosage glukofen metformin hcl celebrex 200mg prospect adipex zoloft together levitra spanien kaufen 100mg viagra reviews viagra 300mg china 1000 mg of prednisone propranolol muscle fatigue zithromax 40mg antybiotyk generic viagra 123 nausea da zoloft uti prescription cipro bactrim drug interaction nolvadex using paypal levitra co.uk cheap china cialis nolvadex sustain alpha hydrochlorothiazide common uses viagra prescription blank cipro 250 mg dosage cialis sous 48h buy cialis soft buy viagra patong cialis 10 e 20 mg lexapro anxious feeling 1800baddrug zoloft viagra 5mg hannover thuoc cialis 10mg glucophage nombre generico diflucan lamisil together nexium 40 mg pdf cipro dti campus zovirax cream australia prednisone recall 2013 canada viagra 3000mg bilder valtrex sulfa drug generic viagra phoenix cialis canadian commercial pharmacyexpress cialis propranolol cluster headaches herx lyme doxycycline antidepressant drug lexapro co.uk kamagra buspar and gastroparesis generic propecia india buspar pregnancy test levitra 20 mg generico propranolol 80 mg bula potassium use lasix zovirax 500mg viagra gel aus 75 mg phenergan cialis canada 2,5 mg cipro xr 1000 sinusitis viagra sales data stop zoloft nausea augmentin causing thrush metformin cause gastritis generic of xenical viagra blue pills pastillas xenical costo pioglitazone plus metformin splitting metformin tablets generic cialis answers cialis costco walmart zoloft green pill buspar approved fda azithromycin zithromax 400 mg viagra condoms purchase cialis 40mg tablets meditrust viagra generique cialis 20 mg woman using kamagra levitra marijuana together metformin 500 mg purpose strattera 10 mg price melbourne buy levitra generico cytotec misoprostol australian legal viagra celebrex 100mg cap celebrex celecoxib 400mg 150 mg de clomid medical uses prednisone cena cialis 10mg cytotec 200mg doxycycline pleural effusion propecia price walgreen buy viagra 200mg buspar motility wellbutrin generic 141 metformin causes hunger synthroid causing pvcs levitra 20 mg prescription venda cialis 5mg viagra 25 mg preise levitra usa viagra purchase dubai zoloft discussions bactrim cause constipation cialis 40 mg india cialis 20mg geberic. 28 genrx doxycycline generic viagra birmingham celebrex and muscles online levitra cheap celebrex 200mg malaysia nolvadex no prescription contraindications metformin 500 mg cialis 10mg young viagra prescription turkey nexium tablets information concerta plus wellbutrin erythromycin ethylsuccinate canada levitra 20 mg vidal cheapest 100 milligram viagra buying generic levitra Sublingual Cialis 10 pills therapeutic dose buspar elavil plus zoloft nexium price euros cipro sulfa drugs wellbutrin generic images clomid prescription dosage lexapro generic purchase buy xenical oral xenical eating disorder cialis price of cheap professional levitra lexapro recreational usage kamagra cheaper propranolol rxlist zoloft 12.5mg different uses valtrex viagra masticable uso pfizer celebrex sales erythromycin hot flush buy viagra qld best indian viagra viagra eksisozluk lexapro causing paranoia viagra coupons discounts us pharmacies viagra nexium 20 mg precio metformin hcl 750 mg pfizer viagra advertising 10mg of cialis diflucan intravenous dose vardenafil versus viagra comprimidos cialis 20 mg cialis 5mg generique zithromax 250 mg grossesse viagra online au cialis de 30 mg v viagra puscifer erythromycin base 500mg diflucan 200 mg uses lisinopril used ms zovirax online price discreetly buy viagra buspar effective anxiety viagra sale ireland propecia prices cvs bactrim ds pills kamagra uk seller zoloft causing hypomania buspar rash lisinopril cost 10mg buspar good medication cialis 20 mg bottle viagra uso medico generic viagra pricing metformin 500mg 3 times generic viagra blueberry 100 propranolol 2 5 mg zovirax 200mg filmtabletten viagra cost online concerta versus strattera doxycycline cats australia viagra prescription melbourne doxycycline drug category viagra illegal australia synthroid mcg mg viagra pfizer indicazioni nolvadex haarausfall lasix 600 mg take 2 viagra 100mg kamagra paypal kaufen viagra direct buy acute sinusitis augmentin wellbutrin controlled drug cialis online tadalafil zithromax drug uses medicamento generico cytotec viagra generico curitiba cheap super viagra buspar and viagra effetti cialis 20mg kaiser prescription viagra viagra pfizer posologie cheap cialis lilly nexium and generics lexapro 5 mg effectiveness buspar headaches metformin 1000 mg overdose buy doxycycline 50 mg finding husbands viagra amoxil tablet urdu priligy online pharmacy cipro uses price cialis 2.5 50 mg prednisone withdrawal 200 mg zovirax cialis 5mg filmtabletta 14 teens using cialis metformin cause acne clomid 50mg eod rxlist augmentin es synthroid purchase canada pfizer viagra packaging cheap viagra usa taking 2 20mg levitra nolvadex supplement warehouse levitra 4o mg viagra boots uk metformin teva usa genuine cialis buy zovirax bacon pharmacy viagra kaufen billig cialis 20 mg color 5mgm cialis nexium 20 mgs viagra hormonhaushalt synthroid 300 mg cialis cheap generic zoloft causes anxiety tetracycline leukemia generic viagra issues cialis 20mg time use synthroid bodybuilding zovirax tabletki dawkowanie viagra tablets timing lexapro pill size amoxil 500 mg tid bactrim purchase brand viagra 50 mg celebrex 200mg information dapoxetine hcl 30mg cipro 250 mg liquid legit clomid online canadian generic viagra metformin pill strengths buying viagra scotland taking 2mg propecia cialis broushure info viagra 50mg zithromax for sinusitis delhi india viagra venda xenical generico viagra delivery us augmentin causing hepatitis 650 mg wellbutrin buspar muscle twitching lisinopril 40 mg walmart viagra grupo russo cialis viagra together viagra 50 mg percocet venous insufficiency lasix diflucan prescription information metformin non prescription viagra category drug cialis online stores 2 days without zoloft bactrim compuesto susp doxycycline drug monograph doxycycline 500mg buying cialis pills meening prednisone 20 mg angine zoloft 150 mgs lexapro sales 2011 xenical generico costo shemale viagra user doxycycline cause dandruff lasix 500 mg online cheap 5mg cialis cialis 2 mg cena strattera nausea tips drug class strattera cytotec cheap cialis cost philippines buying viagra gelly famvir versus valtrex lexapro 10mg sono bactrim tablet use erythromycin drug study kegunaan zithromax 1000 mg buy propecia canada celebrex pill appearance zovirax acyclovir 200 mg using clomid at 39 cialis fake pill propecia user timelines buy viagra wolverhampton nexium cap 40 mg prednisone 5mg domesco propranolol concentration focus genericos viagra money order levitra missed dose buspar penjelasan viagra 50mg augmentin 1 gm tablets lisinopril 20 mg teva viagra for pussy levitra 20 mg treatment metformin gateway drug keflex doxycycline together levitra generico opinioni doxycycline generic for synthroid 100 mg dosage viagra generic 150mg order lexapro uk cialis drug amoxil prescription label cialis diario 2 5 mg buy lasix online who uses viagra low cost synthroid easy tabs viagra cheapest cialis review diflucan da 200 mg generic options propecia precio augmentin 875 mg blue synthroid pill diflucan prescription strength diflucan oraalisuspensio erythromycin pill acne nexium blue pill clonidine buspar acyclovir zovirax buy lisinopril 5mg tab hydrochlorothiazide plus lisinopril lexapro 30 mg buy cialis texas viagra mouse software buspar a good cena cialis 20mg crushing cipro tablets phenergan drugs prednisone 20mg 477 priligy available uk viagra indications use breaking cialis pills viagra thailand cost american pharmacy viagra cialis ausprobieren synthroid 175 mcg price fatigue sous augmentin cipro infusion time propecia price info buy lisinopril 40mg prednisone 5 mg cat lisinopril overdose 80 mg celebrex zusammensetzung cytotec pfizer peru prescription of valtrex ebay viagra sale walgreens buy cialis usual dose diflucan diflucan pill generic india generic cialis 100 mg viagra nexium tablette 20 mg wellbutrin depression australia viagra pill blue cipro treat sinusitis guaranteed cialis online lexapro tramadol together valtrex annual sales amoxil the pill nexium crush nexium 40 online nausea and nexium cialis generico amex doxycycline accord 10mg costco strattera pfizer viagra medicines erythromycin pledgets acne zithromax kaufen deutschland indian viagra dropshipper viagra band russland priligy 90 mg viagra anonym kaufen cialis 20 why use amoxil versus amoxicillin cialis 20 mg assunzione viagra focus eye 125mg viagra testimonials viagra users 50 mg zoloft dose kontakt viagra pfizer discount order cialis lisinopril used treat cheapest viagra gelcaps levitra generic chinese cialis australia clomid cost 2012 cialis 5mg 30 cheapest cialis 200 mg zoloft magic mushrooms muscle fatigue metformin 100mg fake cialis cytotec 200 mg dosis periactin to buy valtrex causing neuropathy mylan lisinopril 5mg viagra online fda cialis compounding pharmacy ever use viagra levitra generico valtrex generic walgreens buy propecia women 500 mg generic cialis 4 viagra pills cialis costs canada cipro oral suspension 5 prednisone tabletta erythromycin 333 mg tab costo nexium 40 mg valtrex and contagious order Cialis sachets metformin usp standard buy cheap hydrochlorothiazide generic levitra superforje online viagra 25mg lisinopril 40 mg images diflucan 150mg 3 day cialis low prices cipro prescription bactrim ds lupus womens viagra pills overnight shipping cialis xenical reviews uk viagra costs cvs lisinopril generic 3761 professional cialis drug erythromycin virus zoloft drugged feeling nasal viagra online cialis 20gms cost diflucan lupus viagra rxlist non prescription doxycycline thrush after diflucan ebay nexium 40 mg buy valtrex generic cialis 8 mg erythromycin 500mg liquid kamagra online nachnahme herbal viagra kaufen augmentin crushed order clomid forum viagra prescription costs levitra schmelztabletten forum buspar msds drug impotence levitra crush metformin cialis 1800mg hf delivery overnight viagra discount professional viagra viagra buy sweden using cialis effectively underground discount cialis levitra 0.25mg erythromycin tablets 250mg dapoxetine hcl kaufen 2.5 buspar daily europe buy viagra buspar helps viagra billig online zithromax tabs erythromycin cellular target augmentin foglio illustrativo 875 viagra online diagnosis ebay clomid 50mg cytotec pfizer presentaciones cheapest cialis us cheap kamagra glasgow lexapro drug trial ziyinzhuangyang viagra 8000mg repaglinide plus metformin lasix causes hyponatremia billig viagra online clomid generic 2 pills 10mg cialis viagra online sicuro viagra kaufen thailand fda viagra generic enceinte sous nolvadex buspar high cheap cialis phillipines erythromycin cause rash viagra de 3000 mg buspar for stomach propecia brand order lisinopril tabs use buy zithromax store levitra prices india bay cialis online levitra 10mgcena 1 viagra pill propranolol uses tremors lisinopril 20 mg uses prednisone oral 50 mg nexium 10 mg preparacion propranolol 2o mg the medication buspar 500mg of valtrex clomid 100 mg 25mg clomid multiples viagra prescription atlanta prednisone withdrawal leukemia buy clomid women viagra suppliers usa lexapro 10mg doxycycline nausea control viagra russo comprimido buspar viagra 50 mg filmtabletten xenical needs prescription ladies viagra tablet lexapro nausea long voglibose plus metformin cheap cialis fast liquid cialis online lasix generic brand doxycycline boots pharmacy nexium 40mg 14 capsule augmentin tablets size nexium prices walgreens prescription nexium pregnant viagra apteka plus strattera 120 pillen celebrex 400 mg cap nexium 40 mg ec prednisone causes hirsutism viagra plusieurs rapports cialis tableta clomid drug information generic viagra ireland 20 mg lexapro alcohol viagra pills herbal erythromycin husten cialis capsules canada propranolol nome generico cialis 10mg daily wholesaler kamagra nederland lisinopril al 5 mg superdrug propecia viagra 100 mg 10 cheapest viagra sildenafil us generic valtrex muscle aches viagra kaiser generic cialis clomid mucus production celebrex drug lawsuit zithromax drug reaction diflucan 100 mg gel propecia no prescription lexapro generic overdose zoloft overnight delivery buy super cialis buy kamagra cheap bactrim tablet dose prednisone online prescription synthroid .2mg original kamagra 100mg augmentin 875 mg uses india viagra penegra buspirone synthroid celebrex 100 mg dosierung prednisone pfizer dog uses drug celebrex phenergan directions use cipro xr 1 mg celebrex is dangerous augmentin 1g tablets super kamagra pills libretto illustrativo viagra alternative uses valtrex buspar dosage bruxism metformin zur zyklusregulierung zovirax 400 mg pregnancy clomid 25 mg dosage taking 2 levitra 20mg viagra ranbaxy online prednisone 10 mg effects cialis 10 mg forum buy clomid serm prednisone apo 5 mg erythromycin and sinusitis clindamycin bactrim together celebrex settlement pfizer buying viagra budapest lisinopril discussion prednisone tab 5mg lisinopril 5 mg dosis lexapro generic depression viagra germany prescription cialis safely online metformin causes dehydration nexium 40mg ev viagra 100mg men order viagra doctor zovirax pill dosage propranolol 80 mg lp lexapro cause gout generic lexapro effective altana pharmacy kamagra mixing buspar klonopin viagra cialis india zoloft prices walgreens clomid causa hemorragia viagra 40 mg buy clomid lion clomid original sale buspar cholesterol cialis c20 tablet buy unprescribed viagra overnight zithromax delivery get viagra london levitra 10 mg fta 4 cipro zoloft together viagra belgique prescription wellbutrin 150 mg emagrece liquick cialis 30 mg clomid tablets erythromycin estolate 250 mg buy canadian zithromax wellbutrin mucus stool hydrochlorothiazide drug card strattera online program viagra onlineand atorastatin valtrex cost insurance pemphigus vulgaris tetracycline pret augmentin tablete hypertension drugs lisinopril generic levitra germany obat doxycycline 100 mg lasix tablete galenika augmentin sr sinusitis generic kamagra paypal 5 mg cialis india buspar tablet size cialis price brand trouver viagra rimouski doxycycline intravenous infusion cialis discount card buy vaginal viagra buspar for ibs cialis 40 mg kaufen generico viagra dejavu pillola blu viagra zithromax manufacturer discounts getting over lexapro celebrex buy cipro diabetes mellitus nexium coupons discounts viagra 50 mg preis lisinopril drug mg for wellbutrin kamagra liquid india who uses zoloft ranbaxy nexium generic nolvadex muscle gain prednisone cause boils doxycycline mims australia zoloft da 25 mg 21 using viagra phenergan drug info erythromycin gel rxlist lisinopril 10mg lupin nolvadex pills cycle lexapro on sale can synthroid crushed insomnie sous clomid levitra attorney columbus celebrex get high doxycycline 150 mg uses clomid 50mg instructions cialis 10 mg kanada propecia cost cvs generic viagra test effexor versus buspar cialis pfizer india 20 mg cialis professional 1 mg prednisone tablets metformin 200 mg lexapro 10 mg high augmentin de 250 mg viagra causa infartos cheap viagra pharma real viagra prices buspar oral viagra purchase tijuana synthroid generic purchase indian viagra titanic hiatus hernia viagra generic viagra 800 propecia online malaysia canadian everyday cialis prednisone asacol together generic levitra ireland lisinopril tablets suppliers india wholesale kamagra clomid menopause symptoms dog lasix 40 mg lisinopril 20 mg wockhardt generic viagra 2011 lisinopril 10 mg bay levitra 10 mg 4 comprimidos zoloft buy metformin drug doses viagra 2011 cost online pharmacy metformin viagra 12 mg erythromycin oral suspension gaddafi orders viagra tetracycline suspension compound diet pills metformin phenergan usual dose cialis aus china zovirax acyclovir tablets prescription viagra alternative viagra ert generic uae viagra price cialis generic opinion taking 150mg kamagra publix cialis price cialis da 2 mg celebrex medication cost glucophage zur gewichtsreduktion